Gedragscode

FEDIPRO Gedragscode v 2.0 

[Een IPRO is een onafhankelijke zelfstandige professional en bijgevolg geen werknemer maar ook geen werkgever. Hij biedt dankzij uitgesproken competenties, expertise en engagement hoogwaardige intellectuele diensten aan. FEDIPRO richt zich in eerste instantie tot interim-managers en onafhankelijke adviseurs.]

Als lid van FEDIPRO verklaar ik de bepalingen van deze gedragscode na te leven:

  1. Ik heb kennis van de toepasselijke wetgeving inzake beroeps- en handelspraktijken en ondernemen in brede zin en ik ben in regel met de wettelijke bepalingen inzake het statuut van zelfstandige, zowel op juridisch, sociaal als fiscaal vlak.
  2. Ik heb de nodige maatregelen genomen om de kwaliteit en continuïteit van mijn dienstverlening te garanderen.
  3. Ik ben transparant over het aanbod en de kostprijs van mijn diensten. Ik beperk me tot opdrachten die binnen de scope van mijn expertise vallen. Indien ik niet zelf in staat ben een opdracht uit te voeren, probeer ik alsnog door te verwijzen.
  4. Ik heb kennis en inzicht in de markt die ik bedien, zodat ik prijs-kwalitatieve aanbiedingen kan doen. Indien ik beroep doe op partners of onderaannemers, ben ik daar duidelijk over naar de opdrachtgever. Ik waak erover dat er geen belangenconflicten zijn.
  5. Ik heb aantoonbare domeinspecifieke kennis en ervaring die ik aan de hand van cases en referenties aantoon. Ik ben vertrouwd met eventuele wetgevende bepalingen die gelden voor de betrokken domeinen.
  6. Om de opdracht succesvol uit te voeren doe ik beroep op mijn vaardigheden inzake samenwerking, projectmanagement en communicatie.
  7. Tijdens de opdracht waak ik permanent over principes van discretie, confidentialiteit, veiligheid, welzijn en algehele wettelijkheid.
  8. Als kenniswerker acht ik het mijn plicht mijn kennis up to date te houden door mezelf te blijven bijscholen en vormen. Op die manier garandeer ik een betere kwaliteit en kan ik een grotere toegevoegde waarde bieden.
  9. Mijn engagement reikt verder dan het louter uitvoeren van de opdracht door ook aandacht te hebben voor de impact ervan op de maatschappij, waarbij naast ethisch gedrag, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid een rol spelen.
  10. Ik voel me verbonden met mijn collega’s. Dat toont zich in mijn actieve betrokkenheid als lid van bijvoorbeeld FEDIPRO.

(Aangenomen door de Raad van Bestuur dd. 16/04/2015 en gewijzigd dd. 6/06/2018)

FEDIPRO Statuten – Oprichting dd. 23/11/2010 (B.S. 28/12/2010)