Over FEDIPRO

FEDIPRO (Federation of Independent Professionals) richt zich naar de ipro’s of zelfstandige professionals (kenniswerkers) in België, nl. freelancers en interim managers maar ook zelfstandige adviseurs, consultants, trainers, coaches, enzovoorts.

Het betreft hier kenniswerkers die onafhankelijk opereren vanuit een zelfstandigenstatuut of een (management-)vennootschap. Hierdoor vallen ze niet onder de wettelijke bepalingen voor werkgevers, en ook niet onder die voor werknemers. Ze staan zelf in voor alle mogelijke risico’s van hun ondernemerschap.

De missie van FEDIPRO is om de toegevoegde waarde van zelfstandige professionals in de maatschappij te bevorderen en ervoor te zorgen dat er een volwaardig sociaal economisch statuut en een passende professionele omkadering (bv. via permanente vorming) tot stand komt.

 

De werking van FEDIPRO oriënteert zich rond twee pijlers, nl. als ledenvereniging en als kennishub.

FEDIPRO is uniek als ledenvereniging

  • FEDIPRO zet in op de kracht van de verscheidenheid, eerder dan de ambitie te hebben een ‘gemeenschap’ te vormen. We vertrekken van een aantal gekende basisissues van de independent professionals (IPRO’s), nl. het statuut van de zelfstandige, het feit van én expert én ondernemer te moeten zijn, en de kracht van de community. Zaken die voor alle IPRO’s gelijkaardige uitdagingen vormen en een interessante basis vormen voor FEDIPRO om anders te zijn.
  • De rol van de organisatie beperkt zich tot het faciliteren van de binding tussen de leden.
    FEDIPRO brengt ze samen op een efficiënte manier. Dit kan onder de vorm van masterclasses waarbij kennisoverdracht belangrijk is of onder de vorm van pop-up meetings waarbij een issue, aangebracht door een lid, samen met collega’s besproken wordt (peer2peer, ervaringsuitwisseling). Een intensiever traject of lerend netwerk waarbij een groep IPRO’s frequent samenkomt is ook niet uitgesloten in de toekomst.
  • De collectieve ambitie van de organisatie en de leden moet zijn om samen na te denken over de toegevoegde waarde van de IPRO en hoe dit vanuit diverse vakinhoudelijke invalshoeken, maar ook vanuit uiteenlopende rollen (expert, interim manager, trainer) gevaloriseerd kan worden.

FEDIPRO zorgt dus op de eerste plaats niet voor meer of betere business, maar wel voor een groter bewustzijn van hoe als IPRO in de wereld te staan. Het is niet de bedoeling dat we allen samen in dezelfde mate slimmer of sterker worden. De bedoeling is dat de grote verscheidenheid aan expertise en ervaring ten goede komt van elk individueel lid binnen FEDIPRO, op een manier dat dat voor hem of haar zinvol is. Het gaat voor FEDIPRO meer om de omkadering dan de kernactiviteit, om niet-factureerbare zaken, of anders verwoord: “Wat je doet met je declarabele uren bepaalt je huidige inkomen, wat je doet met je niet-declarabele uren bepaalt je toekomst.” (David Maister)

In de praktijk komt het erop neer dat FEDIPRO vooral instaat voor het verstrekken van informatie naar de leden toe, naast het sensibiliseren van de diverse stakeholders. Dit gebeurt via het inspiratieboekje FEDIPRO Essentials, de newsletter FEDIPRO Connected, events zoals de periodieke meetups en het jaarlijks PowerEvent (oktober).

Zie ook de prioriteitennota 2017.

FEDIPRO is bijzonder als Knowledge Hub

FEDIPRO wil de ontwikkeling en uitdagingen van zp’ers in België van op een ‘high level’ aanpak in kaart brengen en ter beschikking stellen van zij die met deze problematiek begaan zijn.

FEDIPRO stelt zich op als een onafhankelijke en politiek neutrale ‘kennishub’ en doet beroep op een breed netwerk van contacten, kennispartners en samenwerkingsverbanden met organisaties waar zp’ers aan verbonden zijn.

FEDIPRO wil met organisaties die te maken hebben met zp’ers (beroepsverenigingen, sectororganisaties, samenwerkingsverbanden, commerciële initiatieven) overgaan tot uitwisseling van kennis.

Lees hier verder over deze werking van FEDIPRO en de opportuniteiten om met FEDIPRO samen te werken.

Advertenties