#11 – Vlaanderen telt 400.000 zelfstandigen

Dit cijfer komt uit het  Onderzoeksrapport Creatieve Industrieën in Vlaanderen – update mapping en bedrijfseconomische analyse, uitgevoerd in opdracht van FlandersDC. Van die 400.000 zelfstandigen zijn er 53.000 of 13,2% actief binnen de Creatieve Industrieën in Vlaanderen.

In de studie wordt een zelfstandige duidelijk onderscheidend van werkgever en werknemer gedefinieerd als:

“een individu dat niet is tewerkgesteld bij een werkgever voor de uitvoering van zijn of haar professionele activiteit (met inbegrip van freelancers, zelfstandige ondernemers, enz). Een werknemer is een individu dat tewerkgesteld is bij een werkgever. Een werkgever is een entiteit die minstens 1 personeelslid tewerkstelt. Hierbij dient gezegd dat we enkel zelfstandigen en werkgevers met een eigen juridische structuur hebben kunnen capteren in de meting. Freelancers die tewerkgesteld zijn als werknemer van een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) hebben we niet kunnen meerekenen, daar deze SBK’s vaak zijn opgenomen in complexe of veel grotere juridische structuren, zoals ketens van uitzendkantoren.”

* Rapport van Flanders DC, auteurs:  Schrauwen, J.; Demol, M.; Van Andel, W. & Schramme, A. (publicatie 2014, in het bijzonder pagina’s 10-12)

Link: http://www.flandersdc.be/sites/default/files/Flanders%20DC%20Studie%20-%20Creatieve%20Industrieee%CC%88n%20in%20Vlaanderen%20-%20update_0.pdf

Members only: verder in kaart brengen van aantal IPRO’s er effectief zijn in Vlaanderen/België

#10 – Werkbaarheidsprofiel zelfstandige ondernemers

Van alle zelfstandige ondernemers in Vlaanderen heeft ongeveer de helft (51,4%) een werkbare job. Bij land- en tuinbouwers, waar 56% een werkbare job heeft, is de situatie iets beter. De horeca-uitbaters tekenen met 40% het laagste werkbaarheidscijfer op. Dat blijkt uit de werkbaarheidsprofielen die de Stichting Innovatie & Arbeid uittekende voor zelfstandige ondernemers uit zes verschillende branches: land-en tuinbouw, transport-productie, handel, vrije beroepen, bouwsector en horeca.(1)

Jammer genoeg biedt deze studie geen inzicht in de situatie van de Belgische IPRO. In Nederland heeft het KIZO (Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemen) wel data over de IPRO, dankzij de “zzp index”, een onderzoek naar de welzijn en werktevredenheid van zelfstandige professionals.(2)

Bronnen:
(1) http://www.serv.be/stichting/nieuws/werkbaarheidsprofiel-zelfstandige-ondernemers-zes-sectoren
(2) http://www.kizo.nl/projecten/zzp-index/

Members only: Vertaalslag van buitenlands onderzoek naar de Belgische situatie (in Essentials).

#8 – De 10 ‘challenges’ voor de IPRO

Ondertussen zijn er meer dan 150.000 onafhankelijke zelfstandigen in België. Ze hebben sociaal gezien noch het statuut van werknemer, noch van werkgever (ze stellen geen personeel te werk). Niettemin zijn ze dankzij hun uitgesproken competenties, expertise en engagement essentiële spilfiguren in het socio-economisch speelveld. Je komt ze tegen als interim-managers, als consultants, adviseurs, facilitatoren of experten. Een grote groep bestaat uit zogenaamde freelancers, die hun vakkennis en ervaring inzetten bij het uitvoeren van specifieke opdrachten. Wat ze gemeen hebben is dat het kenniswerkers zijn.

En toch staan ze allen voor grote uitdagingen, op de eerste plaats niet zozeer wat de inhoudelijke expertise aangaat (professional in IPRO), maar zeker het element ‘independent’, want dat houdt in dat de IPRO ook een beetje ondernemer moet zijn en naar buiten toe moet treden, om klanten te vinden, maar ook om partners te vinden.

Als deze vragen enigszins twijfel oproepen, dan is het zeker wenselijk om erover na te denken lid te worden van FEDIPRO.

 1. Sociaal statuut: ben ik volledig wettelijk in orde, hoe zit het met fiscale issues, pensioenregeling, enz.?
 2. Risico-management: ben ik voldoende verzekerd (bv. gewaarborgd inkomen, beroepsaansprakelijkheidsverzekering) en neem ik voldoende voorzorgsmaatregelen?
 3. Eerstelijnshulp: heb ik regelmatig ‘kleine’ praktische vragen over mijn statuut als IPRO waar ik niet onmiddellijk ergens terecht kan ?
 4. Praktische organisatie: hoe organiseer ik mijn kantoor, doe ik beroep op co-workingspaces, kan ik ergens voordelig materiaal aankopen?
 5. Opdrachten vinden: hoe zorg ik voor continuïteit in opdrachten en hoe vind ik kwalitatieve opdrachten?
 6. Samenwerken: Hoe bouw ik een kwalitatief netwerk van complementaire ‘partners’ uit om samen projecten uit te voeren ?
 7. Samenwerking afsluiten: beschik ik over een stevig contract om de juridische dienst van een grote onderneming aan te kunnen of heb ik net een heel flexibele samenwerkingsovereenkomst nodig?
 8. Permanente vorming: ondanks de dagelijks inzet van je expertise, heb ik ook wel nood aan bijkomende vorming en nieuwe inzichten om als professional ‘on top of things’ te blijven?
 9. Lerend netwerk: ik heb behoefte aan contacten met collega-IPROs, om zaken te delen, om van hen te leren?
 10. Inzicht in de sector: het statuut van IPRO is nog in volle ontwikkeling en kent een toenemend belang als volwaardig ‘businessmodel’. Ben ik voldoende op de hoogte ? Denk ik mee over de toekomst van IPRO?

Lid worden (slechts 120 eur/jaar) ? Verneem hier meer over de ledenvoordelen! 

#7 – Welke informatie biedt de Belgische en Vlaamse overheid over het statuut van IPRO’s ?

BELGIE

We zochten het even uit via een eenvoudige search op de websites van Belgium.be. De zoekterm “Freelance (r)” gaf geen resultaat.  “Zelfstandige” op belgium.be geeft 120 resultaten, weliswaar een mengelmoes van berichten door mekaar. Wat een van de meest recente items blijkt te zijn, nl. een PDF ivm het zich vestigen als zelfstandige, gaf een foutmelding. Wellicht het beste resultaat (jammer genoeg niet als eerste), is een pagina over zelfstandigen in hoofdberoep.

Wat opvalt bij de ‘typering’ van de zelfstandige beroepsactiviteiten is dat de onafhankelijke kenniswerker (los van de vrije beroepers) niet vermeld wordt:

“De beroepsactiviteit als zelfstandige omvat verschillende domeinen. De volgende natuurlijke personen worden beschouwd als zelfstandigen:
handelaars (met inbegrip van de ambulante handelaars: deur-aan-deurverkopers, verkopers op de openbare weg of openbare markten),
personen die een vrij beroep uitoefenen (architecten, artsen, advocaten …), landbouwers, veehouders, publieke mandatarissen.” (1)

We zetten onze zoektocht verder op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Zoeken op freelance geeft een 10-tal resultaten, maar niet relevant voor de IPRO. “Zelfstandige” geeft meer dan 1600 resultaten, wat het niet evident maakt. Zeker als op nummer 1 (met 100% relevantie) naar een PDF gelinkt wordt over kostprijsberekening in varkenshouderijen. (2)

Voor het sociale statuut belanden we op de website van de FOD Sociale Zekerheid, die over een uitgebreid luik beschikt over allerlei sociale issues voor zelfstandigen in het algemeen. Het specifieke karakter van freelancer of IPRO komt ook hier nergens expliciet aan bod. (3)

Tot slot komen we uit op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ), waar we informatie vinden over de Nationale Hulpkas.(4)

VLAANDEREN

Gaan we kijken op Vlaams niveau via de website vlaanderen.be, dan vinden we 157 resultaten voor ‘zelfstandige’, met onder meer een link naar informatie over de zelfstandige in bijberoep en het sociale statuut van zelfstandigen.(5)

Bronnen:

 1. http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting/zelfstandigen/in_hoofdberoep/
 2. http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/
 3. http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/specifieke-info/zelfstandigen/nieuws.htm
 4. http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/
 5. http://www.vlaanderen.be/nl/search?keyword=zelfstandige

Members Only: Verder in kaart brengen van die elementen die relevant zijn voor het statuut van de IPRO.

#6 – Nieuwe berekening sociale bijdragen voor zelfstandigen (per 1/1/2015)

Sinds 1 januari 2015 is de berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen grondig aangepast. De grootste wijziging bestaat erin dat de bijdragen van een bepaald bijdragejaar berekend worden op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige van datzelfde jaar (op enkele uitzonderingen na). Voorheen werden de sociale bijdragen berekend op basis van de inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor ze verschuldigd waren.

Meer info op: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/independent/index.htm

Members only: dit is voor de EU-koepel EFIP een belangrijk strijdpunt. Fedipro helpt mee aan de Europese harmonisering van de regeling van het voorafbetalen van sociale en andere bijdragen.

#5 – Collaborative Self-Employment Climbing Up Among New Forms of Work

“New trends are emerging with the potential to disrupt traditional employment relationships and the understanding of what a “job” is. As an essential component of a flexible labour market, independent working is here to stay. Not only should Europe recognise this change, but it should embrace it as a force for economic growth”. (Chris Bryce, EFIP President)

 

Quote uit workshop op 25 februari in Brussel, georganiseerd door het European Forum of Independent Professionals (EFIP), waar FEDIPRO de Belgische vertegenwoordiger van is,  en de European Confederation of Private Employment Agencies (EUROCIETT).

Members only: uitgebreid verslag van de workshop, inclusief de aanbevelingen naar de overheid.