Nog een vereniging ? Of wat FEDIPRO uniek maakt!

“Waarin verschilt FEDIPRO van andere organisaties ? Wat is de toegevoegde waarde? Is er een speciale focus? Zijn er al niet genoeg freelanceplatformen en verenigingen met die problematiek bezig?”  Het zijn maar enkele van de vragen die de afgelopen dagen opborrelden naar aanleiding van de aankondiging van het PowerEvent op 29 oktober 2015 en de instroom van nieuwe leden. En het antwoord is makkelijk: FEDIPRO is uniek !

Beroepsverenigingen en sectororganisaties zetten in op wat de leden gemeen hebben om hen als groep sterker en slimmer te maken: afspraken over operationele zaken, ‘best practies’, gedragscodes, wettelijk verankerde afspraken zoals toegang tot het beroep via opleiding, erkenning, permanente vorming)

Rode draad is solidariteit onder de leden stimuleren en het collectiveren van de inspanningen om samen sterker te worden. Dat vergt een uitgebouwde organisatie en onbaatzuchtig commitment van de leden, bv. om te zetelen in commissies of om feedback te geven. Er is permanente communicatie nodig, naar leden en stakeholders. . En er is organisatie nodig om de leden te bedienen, te zorgen dat ze meer en betere business kunnen doen. Denk maar aan gepersonaliseerde dienstverlening of het creatief in contact brengen van de leden met hun klanten en leveranciers.

Hoe is FEDIPRO dan anders ?

  • FEDIPRO zet in op de kracht van de verscheidenheid, eerder dan de ambitie te hebben een ‘gemeenschap’ te vormen. We vertrekken van een aantal gekende basisissues van de independent professionals (IPRO’s), nl. het statuut van de zelfstandige, het feit van én expert én ondernemer te moeten zijn, en de kracht van de community. Zaken die voor alle IPRO’s gelijkaardige uitdagingen vormen en een interessante basis vormen voor FEDIPRO om anders te zijn.
  • De rol van de organisatie beperkt zich tot het faciliteren van de binding tussen de leden.
    FEDIPRO brengt ze samen op een efficiënte manier. Dit kan onder de vorm van masterclasses waarbij kennisoverdracht belangrijk is of onder de vorm van pop-up meetings waarbij een issue, aangebracht door een lid, samen met collega’s besproken wordt (peer2peer, ervaringsuitwisseling). Een intensiever traject of lerend netwerk waarbij een groep IPRO’s frequent samenkomt is ook niet uitgesloten in de toekomst.
  • De collectieve ambitie van de organisatie en de leden moet zijn om samen na te denken over de toegevoegde waarde van de IPRO en hoe dit vanuit diverse vakinhoudelijke invalshoeken, maar ook vanuit uiteenlopende rollen (expert, interimmanager, trainer) gevaloriseerd kan worden.

FEDIPRO zorgt dus op de eerste plaats niet voor meer of betere business, maar wel voor een groter bewustzijn van hoe als IPRO in de wereld te staan. Het is niet de bedoeling dat we allen samen in dezelfde mate slimmer of sterker worden. De bedoeling is dat de grote verscheidenheid aan expertise en ervaring ten goede komt van elk individueel lid binnen FEDIPRO, op een manier dat dat voor hem of haar zinvol is. Het gaat voor FEDIPRO meer om de omkadering dan de kernactiviteit, om niet-factureerbare zaken, of anders verwoord: “Wat je doet met je declarabele uren bepaalt je huidige inkomen, wat je doet met je niet-declarabele uren bepaalt je toekomst.” (David Maister)

+++++++

Geïnteresseerden vernemen hieronder meer over de drie belangrijke basiscomponenten die bepalend zijn voor de aanpak van FEDIPRO.

Expertise en Engagement

Specifiek voofedipro_ipror FEDIPRO mikken we op zelfstandige kenniswerkers die als interimmanagers, consultants, trainers of freelancers optreden vanuit een zekere vakinhoudelijke achtergrond of expertise. Deze zelfstandige kenniswerkers zijn gedreven en geëngageerd om toegevoegde waarde te brengen die verder gaat dan de ‘eigen boterham’ verdienen. Het bijgevoegde schema wil geen negatief waardeoordeel bieden aan de andere groepen, maar we merken dat er al organisaties zijn die zich over hen bekommeren (Freelancers-initiatief van Unizo, Unizeb, Startups.be,… ).

Professional’s Value Cycle
De leden zijn onafhankelijke zelfstandigen (noch werknemer, noch werkgever). Dat zorgt ervoor dat ze een speciaal sociaal statuut hebben, maar dat is makkelijk op te vangen mits enige begeleiding. Vandaar de samenwerking met kennispartners zoals Securex. Alles wat met de job zelf te maken heeft, komt ongetwijfeld aan bod binnen vakinhoudelijke verenigingen zoals beroepsverenigingfedipro_provacyen of sectororganisaties – daar is FEDIPRO duidelijk een complementaire partner.

Waar wel aandacht voor nodig is, is de manier waarop die zelfstandigen zich in de markt bewegen, met het oog op het verwerven van opdrachten en het waarborgen van continuïteit. Hiervoor zien we heel wat IPRO’s terugvallen op verschillende intermediaire mechanismen (zie deze blogpost), waardoor ze al deze issues afdekken. Het is alleen de vraag hoe comfortabel deze comfortzone wel is. In de praktijk merk je dat er bij bij IPRO’s toch heel wat vragen zijn hierover.

Tot slot is er het 4e kwadrant van de cyclus, nl. de toegevoegde waarde. Een open deur voor sommigen, maar met een toenemend aantal IPRO’s en de professionelere aanpak van de opdrachtgevers om IPRO’s in te zetten, waardoor de verwachtingen groter geworden zijn, wordt het des te belangrijker om een duidelijke toegevoegde waarde te kunnen aantonen.

 De kracht  van community

Ondanks het feit dat IPRO’s hun zelfstandigheid en de hiermee gepaard gaande autonomie en afhankelijkheid hoog in het vaandel dragen, wil dat niet zeggen dat ze helemaal geïsoleerd door het leven kunnen gaan. Een professional is maar professional dankzij de erkenning van anderen. Daarom bewegen IPRO’s zich als gedegen netwerkers binnen verschillende ‘community’s’, of het nu de vakinhoudelijke beroepsvereniging of sectororganisatie is of een netwerkvereniging waar ze klanten kunnen ontmoeten of een informele ‘get-together’ van collega’s.

Het ligt dus voor de hand dat FEDIPRO die natuurlijke zoektocht naar verbondenheid met collega’s en andere actoren wil mee helpen stimuleren. Dat blijft niet beperkt tot de eigen community, FEDIPRO zoekt samenwerkingsverbanden op te zetten met sectororganisaties om het vakinhoudelijke aan het meer IPRO-specifieke te koppelen tijdens meetups of opleidingsmomenten. FEDIPRO wil hierbij een complementaire partner zijn van de beroepsvereniging of sectororganisatie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s